WW.2023-020

Goed modern onderwijs

Onze school is een school waar kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Een plaats waar kinderen zich veilig voelen en worden uitgedaagd om hun grenzen steeds weer een beetje te verleggen.

Samen met ouders willen we de kinderen graag opvoeden tot zelfstandige, kritische en sociale personen. In ons onderwijs werken we daarom aan de 21e-eeuwse vaardigheden: probleemoplossend vermogen, kritisch denken, communiceren, samenwerken, creativiteit en ICT-geletterdheid. We bieden onderwijs op verschillende manieren aan om optimaal aan te sluiten bij de interesses en talenten van kinderen. Voor de kinderen die veel extra uitdaging nodig hebben is er de Ploeterklas.

Projecten

Bij projecten zien we grote betrokkenheid van kinderen en leerkrachten. Daarom werken we projectmatig, zeker waar het gaat om wereldoriëntatie. Zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) lenen zich goed voor projecten en de kinderen zien deze vakken daardoor in samenhang. Ze gaan dan ook actiever op onderzoek uit bij hun eigen leervragen.

VierxWijzer

In de bovenbouw werken we met VierxWijzer voor het vak geschiedenis. Per jaar worden vier thema’s aangeboden.

De ‘vier’ in VierxWijzer staat voor:

  1. vragen/hier moet ik het antwoord op weten (doelen);
  2. ik weet al/ik wil weten (aansluiten bij eigen kennis en interesses);
  3. ervaren en experimenteren;
  4. resultaat en reflectie.

ICT en mediawijsheid

De kinderen werken op school met allerlei digitale tools en apparaten, zoals digitale schoolborden en chromebooks. Deze maken onder andere onderzoeken, kennis vergaren en verwerken in werkstukken, samenwerken en slim oefenen mogelijk. Kinderen loggen thuis in ‘in de cloud’ en werken verder aan bijvoorbeeld een spreekbeurt. ICT-geletterdheid en mediawijsheid zijn belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden die kinderen nodig hebben. In het plan Sociale Veiligheid besteden we ook aandacht aan digitaal pesten en hebben we regels geformuleerd met betrekking tot veilig computer- en internetgebruik.

Vaste leerkrachten voor de groep

We vinden het belangrijk dat er rust en structuur in de groepen is. Daarom staan er maximaal twee personen voor één groep. Dat zijn vertrouwde gezichten voor de kinderen. Deze professionals bieden elke leerling een veilige en uitdagende leeromgeving. Onze gedreven leerkrachten hebben veel ervaring met de kansrijke combinatieklassen.

Leren plannen

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen soms huiswerk: werk afmaken, een rekentafel oefenen, verslagen maken, toetsen leren, spreekbeurten voorbereiden, enz. Zo leert je kind van jongs af aan met huiswerk om te gaan en schoolwerk te plannen.

Oude wortels

In Heukelum bestaat protestants-christelijk onderwijs sinds 1912. In een prachtig nieuw schoolgebouw bouwen we op een hedendaagse manier voort op tradities en waarde(n)vol onderwijs. Onze school en ons team blijven in ontwikkeling, zodat we onderwijs bieden dat kinderen optimaal voorbereidt op hun plek in de samenleving.

Aanmelden