WW.2023-007

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) speelt bij de inspraak van ouders een belangrijke rol.

Heb je als ouder een vraag, een idee of een probleem, dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt of, in het verlengde daarvan, de schoolleiding. Met iets wat meerdere kinderen of de hele school aangaat, kunnen ouders ook altijd een MR-lid aanspreken.

De MR denkt, adviseert en beslist mee over allerlei zaken op school: denk aan de schooltijden, het vakantierooster, het werkverdelingsplan en de veiligheid. MR-vergaderingen zijn openbaar. Er is een oudergeleding (twee personen) en een personeelsgeleding (twee personen).

Een afvaardiging van de MR maakt deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van LOGOS. De GMR behartigt schooloverstijgende belangen.

Aanmelden